Aanbevelingen tot wijziging Richtlijnen

CIPO heeft begin 2008 een aantal aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur van de NPO ter wijziging van de Richtlijnen. Het gaat om opname van een verslag van het besturend orgaan in de jaarstukken in Richtlijn 3, de aanbeveling om artikel 8 van Richtlijn 1 aan te passen aan de Code Tabaksblat en de aanbeveling om een interne belangenverstrengelingregeling op te nemen in regeling B.

Voor de verslaglegging door het besturend orgaan is aansluiting gezocht bij de regeling voor vennootschappen in Boek 2 BW en de gelijksoortige bepaling in de Code-Tabaksblat. In de huidige regeling bevat artikel 13 van Richtlijn 1 de aanbeveling een verslag van het besturende orgaan deel te laten uitmaken van de jaarstukken van de omroepinstelling. CIPO ziet Richtlijn 3 als een meer geëigende plek voor dit artikel. Richtlijn 3 ziet in beginsel op verslaglegging en heeft daarnaast bindende werking. Gelet op de uitgangspunten van Richtlijn 3, waaronder transparantie, volledigheid en relevantie , heeft een verslag van het besturend orgaan een toegevoegde waarde voor verantwoording en transparantie van de verslaglegging door de omroeporganisaties.

Artikel 8 van Richtlijn 1 betreft de hoogte van de ontslagvergoeding van een topfunctionaris. De Code Tabaksblat bepaalt op dit punt dat de maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag éénmaal het jaarsalaris bedraagt (het “vaste” deel van de bezoldiging). Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris voor een bestuurder die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze bestuurder in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal twee maal het jaarsalaris. Hiermee wordt een duidelijke grens gesteld aan de maximale ontslagvergoeding.