Aanbevelingen worden door de Raad van Bestuur opgenomen in de gedragscode

De Raad van Bestuur van de NPO is van plan Richtlijn 2 van de gedragscode aan te passen conform de aanbeveling die CIPO eerder heeft gedaan om de geschenkenregeling te verbeteren. Ook de aanbevelingen over over opname van een management letter, aanpassen van de ontslagvergoeding van topfunctionarissen conform de Code Tabaksblat en opname van een interne belangenverstrengelingsregeling van CIPO zullen worden overgenomen door de Raad van Bestuur.

Samengevat komen de aanbevelingen erop neer dat de landelijke publiek omroeporganisaties relatiegeschenken in een openbaar register registreren als het gaat om ongebruikelijke relatiegeschenken. Ongebruikelijke relatiegeschenken zijn in ieder geval geschenken, diensten en/of giften van derden met een waarde van meer dan €50,-. Medewerkers die verwikkeld zijn in onderhandelingen en/of aanbestedingen namens de omroepinstelling, zullen toestemming moeten vragen aan de omroepinstelling voordat zij geschenken, diensten en/of giften aanvaarden. Jaarlijks zal een indexering plaatsvinden van het normbedrag van €50,- conform de CPI van de huishoudens.

Verder zal in Richtlijn 3 het verslag van het besturend orgaan worden opgenomen in plaats van in Richtlijn 1.

Artikel 8 van Richtlijn 1 zal worden aangepast aan de Code Tabaksblat.

De door CIPO gehanteerde interne belangenverstrengelingsregeling zal worden opgenomen in Regeling B.