Evaluatie naleving code in 2011

Jaarlijks dient NPO op grond van artikel 2.58 Mediawet aan het ministerie van OCW en het CvdM verslag uit te brengen over de naleving van de Gedragscode goed bestuur en integriteit. Materieel neemt CIPO die taak voor zijn rekening.

Met betrekking tot 2011, het laatste jaar van de ‘oude’ code, hebben we de omroepen en de NPO dit jaar uitgebreid geïnterviewd, onder meer aan de hand van stellingen over het toepassen van de code. Ook bekeken we de registers die omroepen op grond van de code moeten bijhouden.

Kwalitatief onderzoek brengt meer details over het integriteitsbeleid aan het licht. De resultaten geven CIPO dan ook reden om meer opmerkingen te maken dan vorig jaar. CIPO zal in ieder geval nader onderzoek doen naar het gunnen van opdrachten aan omroepmedewerkers of hun partners. Ook het handhaven van voldoende afstand tussen bestuur en toezicht blijft onze aandacht houden. Drie omroepen gaven aan het bestaan van een vriendschappelijke relatie tussen een directeur en een kandidaat-toezichthouder niet als belemmering te zien voor de benoeming van de kandidaat. Al te mild toezicht is een risico voor de kwaliteit van het bestuur.

Het rapport ‘De staat van de integriteit’ vindt u bij ‘Publicaties/Onderzoeken‘.