Nieuw beloningskader in werking getreden

Per 1 augustus 2012 is een nieuw Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (‘BPPO’) van kracht. Het BPPO bevat regels over de beloning van die presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door marktwerking.

De Raad van Bestuur van de NPO heeft de regeling uit 2009 bij besluit van 26 juni 2012 gewijzigd. Een belangrijke verschil is dat onder de werking van het BPPO nu ook zelfstandig werkzame presentatoren met een ‘VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)’ of met een ‘VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap (VAR-dga)’ vallen. Verder is toegevoegd dat media-instellingen jaarlijks rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van de NPO verantwoording afleggen over naleving van het beloningskader. De regeling geldt als een voor de landelijke publieke media-instellingen bindende regeling als bedoeld in artikel 2.60 van de Mediawet 2008.

Het beloningskader maakt deel uit van de Gedragscode, maar wordt separaat vastgesteld en gepubliceerd. Het beloningskader is te vinden onder ‘Gedragscode’.