Nieuwe gedragscode in ontwikkeling

CIPO werkt samen met de Raad van Bestuur van de NPO aan het actualiseren van de gedragscode voor de landelijke publieke omroep. In artikel 2.3 van de Mediawet 2008 is bepaald dat de Raad van Bestuur een code ter bevordering van goed bestuur en integriteit opstelt voor de publieke media-instellingen en voor de NPO zelf.

De huidige code trad begin 2012 in werking en er zijn ondertussen meerdere redenen om deze aan te passen. Zo is bijvoorbeeld de Mediawet 2008 (een aantal malen) gewijzigd is de Wet normering topinkomens van kracht geworden (2013). Ook zijn de voorschriften voor accountants en de jaarverslaggeving veranderd. Verder wordt de code in overeenstemming gebracht met actuele inzichten ten aanzien van governance en interne beheersing. Tegelijkertijd wordt het systeem van zelfregulering versterkt. Daarbij wordt gestreefd naar een goede balans tussen intern toezicht (door de raden van toezicht en CIPO) en het externe toezicht door het Commissariaat voor de Media.

De nieuwe code zal worden vastgesteld na consultatie van de omroepen en treedt waarschijnlijk begin 2018 in werking.