Nieuwe code vastgesteld

De Raad van Bestuur van de NPO heeft een nieuwe gedragscode vastgesteld voor de media-instellingen en de NPO zelf. Hij treedt op 1 januari 2018 in werking. Daarmee wordt het systeem van zelfregulering geactualiseerd en versterkt. De code kwam tot stand in samenwerking met CIPO en na consultatie van de omroepen.

Om de inhoud en praktische waarde van de code beter tot uiting te laten komen, is de code opgebouwd uit 7 Principes, die zijn uitwerkt in bepalingen.

Vernieuwing is nodig omdat de Mediawet 2008 een aantal malen is gewijzigd, de Wet normering topinkomens van kracht is geworden (2013) en de voorschriften voor accountants en de jaarverslaggeving zijn veranderd. Verder wordt de code in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten met betrekking tot governance en interne beheersing.

Toegevoegd zijn ook regels over betaling voor het verlenen van medewerking aan programma’s. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van de publieke omroep verder verankerd.

CIPO is blij dat een goede balans is bereikt tussen intern toezicht (door de raden van toezicht en CIPO) en het externe toezicht door het Commissariaat voor de Media. Afspraken daarover zijn onlangs vastgelegd in een nieuw samenwerkingsprotocol.

Governancecode Publieke Omroep 2018