Index registers nevenfuncties journalistieke functionarissen

In januari 2019 publiceerde CIPO haar zienswijze op de toepassing van artikel 2.10 van de Governancecode Publieke Omroep 2018 voor zover het gaat over het openbaar maken van nevenfuncties van belangrijke journalistieke functionarissen.

Omdat de code geen definitie van het begrip journalistiek bevat, vindt CIPO het werkbaar als mediaorganisaties voor de toepassing van het artikel aansluiten bij het systeem van de zogenoemde CCC-codes. In de registers moeten daarom in ieder geval de nevenfuncties worden vermeld van de presentatoren (of van bijvoorbeeld hoofd- of eindredacteuren) van de als journalistieke uiting aangemerkte programma’s.

In aansluiting op die publicatie inventariseerde CIPO of de media-instellingen en de NPO aan artikel 2.10 toepassing hebben gegeven. In onderstaand overzicht (Peildatum 25-04-19) zijn webadressen van (en een beschrijving van de routes naar) deze openbare registers opgenomen. Uit de geïnventariseerde registers blijkt dat alle twaalf mediaorganisaties (zes omroepverenigingen, drie aspirant-omroepen, twee taakomroepen en de stichting NPO) op hun websites nevenfuncties openbaar maken, dan wel er op wijzen dat met opdrachtnemers afspraken zijn gemaakt ter voorkoming van het verrichten van functies die voor de mediaorganisatie -mede gelet op de code- ongewenst zijn.

Mediaorganisaties zijn primair zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Governancecode. CIPO toetst de naleving daarvan periodiek.

Overzicht registers nevenfuncties journalistieke functionarissen

De links werken nadat dit document is geopend met een PDF-reader, bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.