5.1

Taken en bevoegdheden van de RvT zijn in ieder geval het:

  1. toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de mediaorganisatie, waaronder het toezicht op de naleving van de Governancecode;
  2. adviseren van het bestuur;
  3. benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur, tenzij in de wet anders is bepaald;
  4. goedkeuren van de begroting;
  5. goedkeuren van de strategie en voorgenomen fusies.

Als de mediaorganisatie een vereniging is, kan, indien gewenst, worden bepaald dat de taken genoemd onder c, d en e worden verricht door de Algemene (leden)vergadering (ALV), dan wel door een daaruit voortkomende leden- of verenigingsraad.