7.1

Het bestuur is transparant en legt vanuit de maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie in het openbaar in ieder geval verantwoording af over

  1. de inrichting van bestuur en toezicht;
  2. de strategie en het gevoerde beleid m.b.t. de uitvoering van de publieke mediaopdracht en overige activiteiten;
  3. de besteding van publieke omroepmiddelen;
  4. de manier waarop de mediaorganisatie de Governancecode heeft toegepast, met, waar afwijken is toegelaten, een toelichting op eventuele afwijkingen. De toelichting bevat in ieder geval:
    • de manier waarop is afgeweken;
    • de reden voor afwijking;
    • (indien de afwijking langer dan een verslagjaar duurt) wanneer de bepaling weer wordt nageleefd.

Het bestuur en de raad van toezicht bespreken jaarlijks met de externe accountant de reikwijdte van het Accountantsverslag, de Managementletter en de materialiteitsgrens van de controle, alsmede de belangrijkste risico’s die de externe accountant heeft benoemd in dit verslag en zijn bevindingen naar aanleiding van de door hem uitgevoerde werkzaamheden.