B.5Budget en verantwoording

De Commissie beschikt over een geëigend budget, afkomstig uit de middelen als bedoeld in artikel 2.149 van de Mediawet 2008. De Commissie stelt jaarlijks voor 1 september een begroting op voor haar activiteiten en dient deze in bij de raad van bestuur van de NPO, die ervoor zorg draagt dat deze onderdeel wordt van de Meerjarenbegroting als bedoeld in artikel 2.147 van de Mediawet 2008.

Jaarlijks voor 1 juni wordt een jaarverslag en een jaarrekening door de Commissie opgesteld. In het jaarverslag wordt, zo nodig geanonimiseerd, en met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen per mediaorganisatie vermeld:

  1. het aantal onderzoeken dat de Commissie heeft verricht;
  2. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
  3. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid;
  4. het aantal en de aard van de adviezen die zij heeft uitgebracht.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn openbaar en worden in ieder geval gestuurd aan de Minister van OCW, de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO, de besturen van de landelijke publieke media-instellingen en het Commissariaat voor de Media.