B.2Instelling en taken

Er is een Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit publieke omroep. De Commissie wordt ingesteld door de raad van bestuur van de NPO. De Commissie oefent haar taken onafhankelijk uit.

De voorzitter en andere leden van de Commissie worden door de raad van bestuur van de NPO benoemd, geschorst en ontslagen. De raad van bestuur evalueert periodiek het functioneren van de Commissie en stelt haar vergoeding vast.

De raad van bestuur voorziet zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures. De Commissie kan een voordracht doen ter benoeming van leden.

Het College van Omroepen en de raad van toezicht van de NPO worden door de raad van bestuur van de NPO in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de benoeming van een lid van de Commissie te adviseren.

De Commissie heeft tot taak:

  1. de mediaorganisaties bij te staan bij het creëren van een organisatiecultuur zoals bedoeld in Principe 1, onder meer door het ontwikkelen van activiteiten en bijeenkomsten;
  2. de betrokken landelijke publieke mediaorganisaties gevraagd en ongevraagd te adviseren en zo nodig aanbevelingen te doen over de toepassing, interpretatie en naleving van (de overige onderdelen van) de Gedragscode;
  3. toe te zien op de naleving van de Gedragscode;
  4. te volgen of mediaorganisaties moeite hebben met de toepassing van de Gedragscode en desgewenst de raad van bestuur van de NPO voorstellen te doen voor wijziging of actualisering van de Gedragscode;
  5. een door een betrokkene gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en daarover de betrokken landelijke publieke mediaorganisaties te adviseren en zo nodig aanbevelingen te doen;
  6. het op eigen initiatief doen van zelfstandig onderzoek naar een kennelijk redelijk vermoeden van een misstand;
  7. het op eigen initiatief doen van zelfstandig onderzoek in het kader van de onder B.2.3 a, b, c en d genoemde taken.