B.3Samenstelling en werkwijze

De Commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vier onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter.

Geldige besluiten van de Commissie worden genomen met een volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen.

De voorzitter en de andere leden worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn voor één gelijke periode herbenoembaar. Zij treden af volgens een door hen opgesteld rooster van aftreden.

Secretariaat
De Commissie wordt ondersteund door een secretaris en secretariaat en in staat gesteld ten behoeve van haar gedachtevorming extern onderzoek te laten verrichten. De raad van bestuur van de NPO benoemt de secretaris na een bindende voordracht van het bestuur van de Commissie. De secretaris treedt in dienst bij de NPO.

De voorzitter van de Commissie bepaalt in overleg met de secretaris zijn arbeidsvoorwaarden. Deze dienen zich te bewegen binnen door de NPO vastgestelde kaders die in overeenstemming zijn met de toepasselijke bepalingen in de CAO voor het Omroeppersoneel.

Op de secretaris en het secretariaat is artikel B.8.10 (vertrouwelijke informatie) van overeenkomstige toepassing.

De secretaris kan niet in dienst zijn bij of op andere wijze werkzaam zijn voor een andere publieke mediaorganisatie.

De voorzitter van de Commissie treedt als leidinggevende op van de secretaris en oefent -zonder enige last- alle werkgeversbevoegdheden uit die voorvloeien uit het arbeidscontract van de secretaris en de toepasselijke bepalingen in de CAO voor het Omroeppersoneel.

De secretaris en het secretariaat als bedoeld in artikel B.3.4 worden op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren krachtens Regeling B.