B.8(Voor)onderzoek n.a.v. een melding

B.8.5

De Commissie brengt de hoogst verantwoordelijke en betrokkene die een vermoeden van een misstand bij de Commissie heeft gemeld schriftelijk en gemotiveerd (voor zover dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijkerwijs van de Commissie kan worden gevergd) op de hoogte of de melder ontvankelijk is.