Voorwoord Raad van Bestuur NPO

Met de Governancecode Publieke Omroep 2018 geeft de Raad van Bestuur van de NPO uitvoering aan de opdracht in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, om een gedragscode vast te stellen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de NPO en de landelijke publieke media-instellingen. Dit in het kader van het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landelijke publieke mediadienst en de landelijke publieke media-instellingen, zoals bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, aanhef en onder f, van de Mediawet 2008.

Op grond van de Mediawet 2008 hebben de stichting NPO enerzijds en de landelijke publieke media-instellingen anderzijds formeel verschillende taken en bevoegdheden. Die verschillen doen er echter niet aan af dat deze Code onverkort van toepassing is op zowel de stichting NPO als de landelijke publieke media-instellingen. De Raad van Bestuur van de NPO is zich bewust van deze verschillen in taken en bevoegdheden en laat daarom het toezicht op de naleving van de Code over aan de onafhankelijke Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit publieke omroep (‘CIPO’). Wel kan de Raad van Bestuur van de NPO, als het toezicht op en de naleving van deze Code door het bestuur en de raad van toezicht van de media-instellingen tekort schiet, gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheden als bedoeld in artikel 2.154 van de Mediawet 2008 (inhouding op vastgestelde bedragen).

Het is de derde gedragscode die de Raad van Bestuur vaststelt. De eerste trad in werking op 1 januari 2006, de tweede op 1 januari 2012. Periodieke herziening is noodzakelijk om wijzigingen in wet- en regelgeving in de Code te kunnen verwerken. Verder heeft het denken over en de praktijk van goed bestuur en toezicht zich de laatste jaren in alle sectoren sterk ontwikkeld. We zien het belang van het creëren van een organisatiecultuur die onafhankelijkheid en integriteit borgt. Daarnaast hebben zich binnen de landelijke publieke omroep sinds de vorige herziening veel wijzigingen voorgedaan, onder meer door fusie en samenwerking en toe- en uittreding, als gevolg van de erkenningsperiode 2016-2020. Daarbij kwamen via de Governancetoets van CIPO veel aspecten aan de orde die in de nieuwe Code zijn verwerkt, net als andere ervaringen en adviezen van de toenmalige commissie. De compliance-officers van de mediaorganisaties hebben hierbij, als ambassadeurs van de Code en aanspreekpunt voor CIPO, een belangrijke rol gespeeld.

De Governancecode Publieke Omroep 2018 is door de Raad van Bestuur vastgesteld op 19-12-2017 en treedt in werking op 01-01-2018. Regeling C (Beloningskader; ‘BPPO’) is reeds (gewijzigd en opnieuw) vastgesteld op 3 oktober 2017 en in werking getreden per 5 oktober 2017.

De Principes 1, 2, 6 en 7 en de Regelingen A (Melden vermoedens van misstanden) en B (CIPO) zijn op grond van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste lid, bindend vastgesteld voor de landelijke publieke media-instellingen. De bepalingen ter uitwerking van deze Principes zijn daarbij vastgesteld onder het beginsel “pas toe of leg uit”.

De Principes 3, 4 en 5, en de bepalingen ter uitwerking daarvan, zijn vastgesteld als aanbeveling, die op grond van artikel 2.142a, tweede lid, van de Mediawet 2008, zoveel als mogelijk moeten worden gevolgd.

De raad van bestuur zal na een periode van twee jaren de effectiviteit van de Governancecode evalueren en waar nodig actualiseren. Bij de vaststelling van de Governancecode Publieke Omroep 2018 is tevens rekening gehouden met de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media, zoals deze op 26 september 2017 zijn vastgesteld.
Zowel het Commissariaat als de Raad van Bestuur hebben er naar gestreefd dat tussen de Governancecode en de Beleidsregels geen tegenstrijdigheden bestaan, zonder dat daarbij afbreuk is gedaan aan ieders zelfstandige taak en bevoegdheden krachtens de Mediawet op het onderhavige terrein.

Shula Rijxman

Voorzitter Raad van Bestuur NPO