Actueel

Per 1 januari 2018 is de Governancecode Publieke Omroep 2018 van kracht.

Governancecode Publieke Omroep 2018Lees en doorzoek de code

Governancecode Publieke Omroep 2018

Het BPPO maakt als Regeling C deel uit van Governancecode, maar wordt separaat vastgesteld en gepubliceerd. Het ‘BPPO 2017’ is op 3 oktober 2017 vastgesteld en op 5 oktober 2017 in werking getreden.

Beloningskader presentatoren in de publieke omroep 2017

De code uit 2012 is van toepassing op gedragingen tot en met 31 december 2017. Deze is te vinden in het Archief.


De Governancecode Publieke Omroep 2018 bestaat uit:

De Governancecode Publieke Omroep 2018 is door de Raad van Bestuur van de NPO vastgesteld op 19-12-17 en in werking getreden op 01-01-18. Regeling C (Beloningskader; ‘BPPO’) is (gewijzigd en opnieuw) vastgesteld op 03-10-17 en in werking getreden per 05-10-17.

De Principes 1, 2, 6 en 7 en de Regelingen A (Melden vermoedens van misstanden) en B (CIPO) zijn op grond van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste lid, bindend vastgesteld voor de landelijke publieke media-instellingen en de NPO zelf (tezamen ter bekorting in de code ‘mediaorganisaties’ genoemd). De bepalingen ter uitwerking van deze Principes zijn daarbij vastgesteld onder het beginsel “pas toe of leg uit”.

Als een mediaorganisatie goede gronden meent te hebben om van een bepaling af te wijken, dan worden zowel afwijking als onderbouwing openbaar gemaakt op de website en in het jaarverslag van de mediaorganisatie.

De Principes 3, 4 en 5, en de bepalingen ter uitwerking daarvan, zijn vastgesteld als aanbeveling, die op grond van artikel 2.142a, tweede lid, van de Mediawet 2008, zoveel als mogelijk moeten worden gevolgd.

CIPO spreekt de verwachting uit dat de mediaorganisaties zich op dezelfde wijze als gebruikelijk bij de “pas toe of leg uit”-bepalingen zullen verantwoorden bij een eventuele afwijking van de Principes 3, 4 en 5, en de bepalingen ter uitwerking daarvan.

Bij de vaststelling van de Governancecode is ook rekening gehouden met de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media, zoals deze op 26-09-17 zijn vastgesteld. Zowel het Commissariaat als de NPO hebben er naar gestreefd dat tussen de Governancecode en de Beleidsregels geen tegenstrijdigheden bestaan, zonder dat daarbij afbreuk is gedaan aan ieders zelfstandige taak en bevoegdheden op grond van de Mediawet op het terrein van governance.