Nieuws

Evaluatie Governancecode 2018

Bij de inwerkingtreding van de huidige code, op 01-01-2018, is afgesproken dat deze na twee jaar zal worden geëvalueerd. Op verzoek van de NPO heeft CIPO het voortouw genomen bij de evaluatie en deze in de loop van 2020 in gang gezet. Eerst zijn de ...

Nieuw lid CIPO: Michel Dutrée

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep heeft de heer dr. M.A. (Michel) Dutrée benoemd tot lid van CIPO per 1 januari 2020. Het College van Omroepen en de raad van toezicht van de NPO adviseerden positief op de voordracht van CIPO. Mi...

In gesprek met de raad van toezicht

CIPO gebruikt bij de uitvoering van haar taken verschillende instrumenten, waaronder dossieronderzoek, schriftelijke enquêtes en het voeren van gesprekken. In 2016-2017 zijn, door externe mediadeskundigen, interviews afgenomen met leden van de omroe...

Ochtend van de Integriteit

Tot de taken van CIPO hoort, naast toezien op naleving van de code, het ongevraagd adviseren van de landelijke publieke mediaorganisaties over het toepassen van de code. In dat kader organiseerde CIPO op vrijdag 22 november 2019 weer een bijeenkomst ...

Bernt Schneiders nieuwe voorzitter CIPO

CIPO-lid mr. B.B. Schneiders is door de raad van bestuur van de NPO per 1 november 2019 benoemd als voorzitter van CIPO. Daarmee volgde de RvB de voordracht vanuit CIPO en de positieve adviezen van het College van Omroepen en de raad van toezicht van...

CIPO zoekt voorzitter

Binnen CIPO bestaat een vacature voor de functie van voorzitter. Op zaterdag 24 augustus 2019 is in de landelijke pers een advertentie verschenen, die verwijst naar deze website van CIPO. Via onderstaande link downloadt u het profiel, informatie over...

Toetsing nevenfunctie Frans Klein conform toenmalige gedragscode

Naar aanleiding van berichten in de pers over de zakelijke betrokkenheid van Frans Klein (directeur Video NPO) bij een aantal restaurants, heeft CIPO vragen gesteld aan de NPO en aan BNNVARA (waar Klein eerder werkzaam was) over het in acht nemen van...

CIPO stelt NPO vragen over nevenfunctie Directeur Video

In een vandaag op HP/De Tijd online verschenen artikel wordt gesteld dat de Commissie Integriteit Publieke Omroep een integriteitsonderzoek is gestart naar Frans Klein, Directeur Video van de NPO, en naar de Raad van Bestuur van de NPO. Dat is niet h...

Index registers nevenfuncties journalistieke functionarissen

In januari 2019 publiceerde CIPO haar zienswijze op de toepassing van artikel 2.10 van de Governancecode Publieke Omroep 2018 voor zover het gaat over het openbaar maken van nevenfuncties van belangrijke journalistieke functionarissen. Omdat de code ...

Conny van Altena waarnemend voorzitter CIPO

Sinds het overlijden van Leon van Halder op 27 maart 2019 neemt CIPO-lid Conny van Altena, in overleg met de Raad van Bestuur van de NPO, het voorzitterschap van de Commissie Integriteit Publieke Omroep waar. Zij is Staatsraad bij de Afdeling Bestuur...

Leon van Halder 1955 – 2019

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter Leon van Halder, op 27 maart. Sinds juni 2016 vervulde hij het voorzitterschap van de Commissie Integriteit Publieke Omroep met verve. Complexe verhoudingen binnen en tusse...

Reikwijdte register nevenfuncties journalistieke functionarissen

Met de inwerkingtreding van de Governancecode Publieke Omroep 2018 is de al bestaande bepaling over het openbaar maken van nevenfuncties van topfunctionarissen uitgebreid. Op grond van het nieuwe artikel 2.10 worden nu ook de nevenfuncties van belang...

Stichting Integriteit Publieke Omroep

Sinds de eerste code in 2006 wordt het toezicht op de naleving ervan uitgeoefend door de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO). Deze Commissie heeft geen rechtspersoonlijkheid en is onderdeel van de NPO. Omdat CIPO ook toezicht houdt op nalevi...

Nieuwe code vastgesteld

De Raad van Bestuur van de NPO heeft een nieuwe gedragscode vastgesteld voor de media-instellingen en de NPO zelf. Hij treedt op 1 januari 2018 in werking. Daarmee wordt het systeem van zelfregulering geactualiseerd en versterkt. De code kwam tot sta...