Nieuws

CIPO zoekt voorzitter

Binnen CIPO bestaat een vacature voor de functie van voorzitter. Op zaterdag 24 augustus 2019 is in de landelijke pers een advertentie verschenen, die verwijst naar deze website van CIPO. Via onderstaande link downloadt u het profiel, informatie over...

Toetsing nevenfunctie Frans Klein conform toenmalige gedragscode

Naar aanleiding van berichten in de pers over de zakelijke betrokkenheid van Frans Klein (directeur Video NPO) bij een aantal restaurants, heeft CIPO vragen gesteld aan de NPO en aan BNNVARA (waar Klein eerder werkzaam was) over het in acht nemen van...

CIPO stelt NPO vragen over nevenfunctie Directeur Video

In een vandaag op HP/De Tijd online verschenen artikel wordt gesteld dat de Commissie Integriteit Publieke Omroep een integriteitsonderzoek is gestart naar Frans Klein, Directeur Video van de NPO, en naar de Raad van Bestuur van de NPO. Dat is niet h...

Index registers nevenfuncties journalistieke functionarissen

In januari 2019 publiceerde CIPO haar zienswijze op de toepassing van artikel 2.10 van de Governancecode Publieke Omroep 2018 voor zover het gaat over het openbaar maken van nevenfuncties van belangrijke journalistieke functionarissen. Omdat de code ...

Conny van Altena waarnemend voorzitter CIPO

Sinds het overlijden van Leon van Halder op 27 maart 2019 neemt CIPO-lid Conny van Altena, in overleg met de Raad van Bestuur van de NPO, het voorzitterschap van de Commissie Integriteit Publieke Omroep waar. Zij is Staatsraad bij de Afdeling Bestuur...

Leon van Halder 1955 – 2019

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter Leon van Halder, op 27 maart. Sinds juni 2016 vervulde hij het voorzitterschap van de Commissie Integriteit Publieke Omroep met verve. Complexe verhoudingen binnen en tusse...

Reikwijdte register nevenfuncties journalistieke functionarissen

Met de inwerkingtreding van de Governancecode Publieke Omroep 2018 is de al bestaande bepaling over het openbaar maken van nevenfuncties van topfunctionarissen uitgebreid. Op grond van het nieuwe artikel 2.10 worden nu ook de nevenfuncties van belang...

Stichting Integriteit Publieke Omroep

Sinds de eerste code in 2006 wordt het toezicht op de naleving ervan uitgeoefend door de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO). Deze Commissie heeft geen rechtspersoonlijkheid en is onderdeel van de NPO. Omdat CIPO ook toezicht houdt op nalevi...

Nieuwe code vastgesteld

De Raad van Bestuur van de NPO heeft een nieuwe gedragscode vastgesteld voor de media-instellingen en de NPO zelf. Hij treedt op 1 januari 2018 in werking. Daarmee wordt het systeem van zelfregulering geactualiseerd en versterkt. De code kwam tot sta...

CIPO en Commissariaat vernieuwen samenwerkingsprotocol

CIPO en het Commissariaat voor de Media hebben hun samenwerkingsprotocol vernieuwd n.a.v. de inwerkingtreding van de Governancecode Publieke Omroep van de NPO en van de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing van het CvdM op 01-01-18. Het prot...

Nieuwe gedragscode in ontwikkeling

CIPO werkt samen met de Raad van Bestuur van de NPO aan het actualiseren van de gedragscode voor de landelijke publieke omroep. In artikel 2.3 van de Mediawet 2008 is bepaald dat de Raad van Bestuur een code ter bevordering van goed bestuur en integr...

Mr. Bernt Schneiders toegetreden tot CIPO

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft mr. B.B. (Bernt) Schneiders  benoemd tot lid van CIPO per 1 juli 2017. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging met een gelijke periode. ...

Verantwoording RvT’s media-instellingen verbeterd

De Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep 2012 bevat een aantal bepalingen over de openbare verantwoording door de raden van toezicht van de landelijke publieke media-instellingen en de NPO.  Periodiek onderzoekt CIPO of de verantwo...

Vacature lid CIPO

CIPO heeft een vacature voor een lid van de commissie. Het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen en de manier waarop belangstelling kenbaar kan worden gemaakt treft u aan in onderstaande advertentie, waarop ook in de landelijke pers is gewezen. B...

Drs. Leon van Halder voorzitter CIPO

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft drs. L.A.M (Leon) van Halder benoemd tot voorzitter van CIPO per 1 juni 2016, voor een periode van vier jaar. De RvB volgt daarmee de voordracht van CIPO en een positief advies van de...