Over CIPO

CIPO is de afkorting van Commissie Integriteit Publieke Omroep. De commissie is door de door de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ingesteld om te stimuleren dat de landelijke publieke omroepen, en ook de NPO zelf, de Governancecode Publieke Omroep 2018 naleven. Ook houdt CIPO toezicht op de naleving en is de commissie extern meldpunt voor klokkenluiders binnen de omroep. Instelling en taakstelling van CIPO zijn beschreven in Regeling B van de code.

De commissie bestaat uit onafhankelijke leden, ondersteund door een secretaris/onderzoeker, en laat zich zo nodig bijstaan door externe deskundigen. De leden worden door de raad van bestuur van de NPO benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een gelijke periode. Het lidmaatschap van CIPO is een bezoldigde nevenfunctie.