CIPO heeft op grond van de Governancecode Publieke Omroep 2018 als taken:

  • de mediaorganisaties bij te staan bij het creëren van een organisatiecultuur zoals bedoeld in Principe 1, onder meer door het ontwikkelen van activiteiten en bijeenkomsten;
  • de betrokken landelijke publieke mediaorganisaties gevraagd en ongevraagd te adviseren en zo nodig aanbevelingen te doen over de toepassing, interpretatie en naleving van (de overige onderdelen van) de Gedragscode;
  • toe te zien op de naleving van de Gedragscode;
  • te volgen of mediaorganisaties moeite hebben met de toepassing van de Gedragscode en desgewenst de raad van bestuur van de NPO voorstellen te doen voor wijziging of actualisering van de Gedragscode;
  • een door een betrokkene gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en daarover de betrokken landelijke publieke mediaorganisaties te adviseren en zo nodig aanbevelingen te doen;
  • het op eigen initiatief doen van een zelfstandig onderzoek naar een kennelijk redelijk vermoeden van een misstand;
  • het op eigen initiatief doen van zelfstandig onderzoek in het kader van de onder B.2.3 a, b, c en d genoemde taken.