Aanbevelingen geschenkenregeling

CIPO heeft aan de raad van bestuur van de NPO een aantal aanbevelingen gedaan om de geschenkenregeling aan te passen. Onder meer wordt aanbevolen om de registratie van geschenken te beperken tot ongebruikelijke geschenken waaronder in ieder geval geschenken met een waarde van meer dan € 50,- worden verstaan. De wijzigingen moeten leiden tot een vermindering van administratieve handelingen.

CIPO heeft naar aanleiding van vragen van verschillende omroeporganisaties over de registratie van geschenken en de normwaarde van geschenken, onderzoek verricht ten aanzien van de interpretatie van artikel 4, lid 2 en 3, van Richtlijn 2. Verder is onderzocht of een aanbeveling tot wijziging van de geschenkenregeling met betrekking tot artikel 4.2 en 4.3 van Richtlijn 2 in de rede ligt. Een aantal gedragsocdes en geschenkenregeling zijn betrokken bij het onderzoek. Dit zijn onder meer de regelingen ten aanzien van het ontvangen en geven van geschenken in het Reglement van Orde der Tweede Kamer, de Gedragscode Integriteit 2006 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Model gedragscode Integriteit sector Rijk, editie maart 2006 en de Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren .

Volgens de huidige regeling in de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit moeten alle relatiegeschenken aan derden worden geregistreerd in een openbaar register. Ontvangen geschenken moeten worden geregistreerd als deze meer dan € 50,- zijn.

Geven en ontvangen van relatiegeschenken is niet ongebruikelijk in het maatschappelijk verkeer en de mediasector vormt hierop geen uitzondering. Gebruikelijke relatiegeschenken hoeven daarom niet te duiden op (de schijn van) oneigenlijke belangenverstrengeling of verlies van de onafhankelijke positie van de medewerker.

CIPO beveelt aan om registratie van geschenken te beperken tot het geven en ontvangen van ongebruikelijke relatiegeschenken Daarnaast blijft toestemming van de omroepinstelling vereist voor het ontvangen van geschenken, diensten en giften van derden met een waarde boven € 50,-..

Ongebruikelijke relatiegeschenken zijn in ieder geval geschenken (te geven en te ontvangen), diensten en giften aan en/of van derden/zakelijke relaties met een waarde van meer dan € 50,- .

Een uitzondering moet worden gemaakt voor het ontvangen van geschenken, diensten en giften door medewerkers belast met onderhandelings- en/of aanbestedingsprocedures zolang deze procedures gaande zijn. Deze medewerkers bevinden zich in een kwetsbare positie. Aanbevolen wordt om toestemming van de omroepinstellingen te vragen voor aanvaarding van geschenken, diensten en giften van derden door medewerkers die zijn verwikkeld in onderhandelingen en/of aanbestedingen namens de omroepinstelling.

Verder adviseert CIPO om ontvangen of te geven ongebruikelijke relatiegeschenken te registreren in een voor derden toegankelijk register. Internet is een goed toegankleijk registratiebron, maar een register ter inzage is ook mogelijk. Dit moet dan wel voldoende kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door middel van een verwijzing hiernaar op de website van de omroepinstelling.

CIPO beveelt aan het normbedrag van € 50,- periodiek te evalueren en desgewenst aan te passen.

Samengevat:

Landelijke publieke omroepinstellingen registreren relatiegeschenken in een openbaar register als het gaat om ongebruikelijke relatiegeschenken.
Ongebruikelijke relatiegeschenken zijn in ieder geval geschenken, diensten en/of giften van derden met een waarde van meer dan € 50,-.
Het normbedrag van € 50,- wordt periodiek geïndexeerd.
Medewerkers die zijn verwikkeld in onderhandelingen en/of aanbestedingen namens de omroepinstelling vragen toestemming aan de omroepinstelling voordat zij geschenken, diensten en/of giften aanvaarden.