Advies herziening Beloningskader

De raad van bestuur van NPO vroeg CIPO advies uit te brengen over een voorgenomen wijziging van het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO). Deze regeling bestaat sinds 2009 en is op grond van de Mediawet onderdeel van de Gedragscode.

CIPO oordeelde positief over de verbreding van de toepassing van het BPPO. Niet alleen presentatoren met een arbeidsovereenkomst zouden onder de werking van de regeling vallen, maar ook zelfstandig werkzame presentatoren. Daarnaast is in het concept een onderdeel over verantwoording toegevoegd. Aansluiten bij bedragen zoals genoemd in het Wetsvoorstel normering topfunctionarissen (WNT) achtte CIPO daarentegen niet verstandig. Die wet is namelijk nog niet behandeld door de Eerste Kamer.

verder pleitte CIPO ervoor om toe te voegen dat een omroep de aanvraag voor een honorarium in de hoogste salariscategorie (‘C+’) pas naar de raad van bestuur zou sturen nádat de raad van toezicht van de aanvragende omroep dat honorarium heeft goedgekeurd. Goedkeuring verlenen aan ‘majeure besluiten’ is namelijk een van de taken van toezichthouders.